Om oss

 

Historia

Svenska Institutet i Rom grundades 1926 med dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf som en starkt drivande kraft. På initiativ av Institutets dåvarande föreståndare Einar Gjerstad instiftades 1937 en stödförening av vänner till Institutet. Stiftelseurkunden upptog 44 namn. Syftet var att genom årsavgifter eller större engångsbelopp ekonomiskt stödja Institutet, inte minst med inköp av vetenskaplig litteratur till dess bibliotek.

Ordförande i vänföreningen skulle vara Sveriges minister i Rom, och den förste ordföranden blev envoyén Einar af Wirsén med disponent Anders Hellström som vice ordförande och generalkonsul Henning Beyer som sekreterare och skattmästare. Dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf vara ända från föreningens stiftande dess Höge Beskyddare.

År 1949 ändrades föreningens säte till Stockholm med en lokalavdelning i Rom. Den nya styrelsen kom att bestå av bl a professor Axel Boëthius ordförande, amiral Erik Wetter vice ordförande, direktör Sven Salén skattmästare och fil dr Gustaf Lindgren sekreterare.

År 1958 blev Erik Wetter ordförande, en post som han innehade till 1970, då han efterträddes av kammarherre Oscar af Ugglas. Hans efterträdare blev universi­tets­kanslern Carl Gustaf Andrén som var ordförande från 1981 till 1990, då biskop Henrik Svenungsson blev ordförande. Från årsmötet 2009 är vice museichefen vid Medelhavsmuseet Suzanne Unge Sörling styrelsens ordförande.

Omkring 1960 och under senare delen av 1960-talet tillkom flera lokalavdelningar: i Göteborg (Västsvenska avdelningen) 1959, i Lund (Skåneavdelningen) 1960, i Umeå (Norrlandsavdelningen) 1966 och i Linköping (Östsvenska avdelningen) 1968. De båda sistnämnda lokalavdelningarna lade dock ned sin verksamhet i slutet av 1990-talet. Avdelningen i Rom lades ner 2011.

I anslutning till Institutets 50-årsjubileum 1976 utgavs en jubileumsskrift, Svenska Institutet i Rom 1926-1976, i vilken finns en historik över föreningen skriven av dess dåvarande sekreterare fil dr Gustaf Lindgren. I Romhorisont, nr 41 utgiven som ett jubileumsnummer till Institutets 75-årsjubileum 2001, ger föreningens nuvarande ordförande Suzanne Unge Sörling en kort presentation av föreningens historia och verksamhet.

Medlemskap

För att bli medlem betalar du årsavgiften direkt till vårt konto. Glöm ej att uppge namn och adress och gärna även e-postadress.

Anmäl dig sedan till info@romvannerna.se eller skriv till:

Svenska Rominstitutets Vänner
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

Medlemsavgifter
Enskild medlem: 300 kr
Makar / sambor 400 kr.
Studerande under 30 år: 100 kr

Medlemsavgiften för 2023 betalas på Bankgiro 485-9013

Vid betalning från utlandet använd gärna:
SWIFT CODE: HANDSESS
IBAN NUMBER: SE 74 6000 0000 0003 4095 3918

Vill du bli medlem i en av lokalavdelningarna så kontakta dem direkt på Lokalavdelningar.

Styrelse

Styrelsen Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner 2022/23:

Moa Ekbom, ordförande
Anders Bjurner, vice ordförande
Ulf Köping-Höggård, skattmästare
Liv D’Amelio, sekreterare
Kristian Göransson, vice sekreterare
Rebecka Millhagen Adelswärd, programsekreterare
Christina Brandberg, program
Stefano Fogelberg-Rota, stipendier
Marie Kraft, stipendier
Frederick Whitling, stipendier
Lena Larsson Lovén, ledamot (ordförande Västsvenska avdelningen)
Charlotte Malmgren, ledamot (ordförande Skåneavdelningen)

Föreningens valberedning
Suzanne Unge Sörling, f.d. museichef, sammankallande
Martin Olin, forskningschef
Andreas Heymowski, arkitekt

Föreningens revisorer
Martin Sjöberg BDO auktoriserad revisor
Anna Karin Siwertz, revisorsuppleant

Ingång Svenska Institutet i Rom
Fotograf: Åke E:son Lindman