Stipendier 2021

Föreningens stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom tilldelades Fil.dr Antonios Pontoropoulos, Uppsala Universitet,för ett tvärvetenskapligt projekt med fokus på grekiska fiktiva brevsamlingar tillskrivna Aelianos och Alkifron från 200- och 300-talet e.Kr.

Stipendiet till arkitekt Sven Axel Söderholms minnetilldelades arkitekt Adnan Gacanin, för ett projekt om teaterscenografi i relation till stadsrummet under renässansen med besök i Vicenza av Palladios Teatro Olimpico samt studier av renässansens stadsrum i Rom.

Resestipendiet för ungdomar tilldelades Naomi Hossain för en resa till Rom för att omsätta upplevelser av dikter, foton och video i praktisk form.

Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats tilldeladesElis Wibacke, Stockholms Universitet, för uppsatsen O, quae mutatio rerum”, Antikreception och antikbruk hos studentföreningar vid Stockholms Universitet.

Det Lagergrenska priset tilldelades Professor em. Ingrid Edlund-Berry för att, genom sin betydelsefulla forskning och sitt mångåriga engagemang, ha bidragit till att stärka institutets och svensk klassisk arkeologis framträdande internationella ställning inom såväl studiet av italiska terrakottor som den etruskiska kultursfären i stort.