Årsmöte 2020

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuder medlemmarna till

ÅRSMÖTE

onsdag den 23 september 2020 kl. 17.00

Italienska Kulturinstitutet
Gärdesgatan 14, Stockholm

Centralstyrelsen har med hänsyn till vårens utveckling av Coronapandemin följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och skjutit upp årsmötet till efter sommaren. Mötet äger rum i kulturinstitutets hörsal som möjliggör att följa de rekommendationer som gäller. Antalet personer som får vistas samtidigt i hörsalen är begränsat till 50. Stolar kommer att vara utplacerade med rekommenderat avstånd, munskydd skall bäras vid ankomsten till institutet där handsprit finns tillgängligt.

Dagordning vid årsmötesförhandlingar

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av justeringsperson
 • Årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2019
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ordförande
 • Val av centralstyrelse
 • Val av revisor
 • Val av revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Utdelande av stipendier och priser
 • Mötets avslutande

Efter årsmötesförhandlingarna berättar Martin Olin (sammankallande i valberedningen) om den nyöppnade utställningen Arkadien – ett förlorat paradis på Nationalmuseum.

Varmt välkommen!

Styrelsen

På grund av rådande restriktioner är det obligatorisk anmälan
per e-post till info@rominstitutets-vanner.se eller till föreningens sekreterare Suzanne Mohr Rydqvist smr@comhem.se senast 14 september. Årsredovisningen kan rekvireras digitalt från kansliet genom
att kontakta Kristina Björksten-Jersenius, sia@medelhavsinstituten.se