Stipendier

Ansökningar till stipendier och nominering till Kerstin Gamstorps pris inges digitalt till e-postadressen info@romvannerna.se senast den sista februari 2022.

Samtliga stipendiater utses vid föreningens årsmöte och stipendierna rekvireras innan utgången av 2022.

För samtliga stipendier gäller också att stipendiaten efter avslutad vistelse ska lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera i Romhorisont.

ROMVÄNNERNAS STORA STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde. Stipendiet ämnar förstärka institutets tvärvetenskapliga miljö och kan därför sökas av forskare verksamma inom hela det humanistiska fältet. Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet. Stipendiesumman är 50 000 kr och avser täcka ca tre månaders vistelse i Italien. Stipendiat har möjlighet att ansöka om boende på institutet till subventionerat pris.

Stipendiaterna förväntas ta del i institutets verksamhet under stipendietiden och hålla ett seminarium på institutet. Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelberg.rota@sh.se) kan kontaktas för kompletterande information om det stora stipendiet.

STIPENDIUM TILL MINNE AV ARKITEKT SVEN AXEL SÖDERHOLM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation i Italien inom återbruk och restaurering av historiska byggda miljöer.

Stipendiet kan sökas av utexaminerad arkitekt, stadsplanerare eller landskapsarkitekt, samt av doktorand eller masterstuderande med studier inom arkitektur, stadsplanering eller landskapsarkitektur. Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet. Stipendievistelsen beräknas äga rum under våren 2023. Stipendiesumman är 50 000 kr och avser täcka ca tre månaders vistelse i Italien. Stipendiat har möjlighet att ansöka om boende på institutet till subventionerat pris.

Marie Kraft (mariekraftselze@gmail.com) kan kontaktas för kompletterande information om Söderholmstipendiet.

RESESTIPENDIUM FÖR UNGDOMAR

Ett resestipendium på 10 000 kronor utlyses. Stipendiet kan sökas av antingen gymnasist som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, i första hand Rom och italiensk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till institutets verksamhetsområden. Resestipendiet avser att täcka kostnaderna för resan till Italien. I ansökan anges resans ändamål och kostnader. Stipendiet bör utnyttjas inom ett år efter utdelandet.

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelberg.rota@sh.se) kan kontaktas för kompletterande information om resestipendiet.

KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. Priset delas ut 2022 till student på kandidat-, master- eller magisternivå, som har lagt fram en uppsats vid svenskt universitet/högskola under året 2021. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Institutets i Rom forskningsområden. Prissumman är 10 000 kr.

 En nominering ska innehålla:
– Nomineringsbrev från handledare eller examinator
– Uppsatsen

Medlemmar i Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuds att komma med förslag till mottagare av

DET LAGERGRENSKA PRISET

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till person som har gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom.

Förslag till Det Lagergrenska priset inges till: info@romvannerna.se eller Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm, senast den sista februari 2022.