Stipendier

Samtliga stipendiater utses vid föreningens årsmöte. Stipendierna skall rekvireras innan utgången av 2023.

ROMVÄNNERNAS STORA STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde. Stipendiet ämnar förstärka institutets tvärvetenskapliga miljö och kan därför sökas av forskare verksamma inom hela det humanistiska fältet. Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet. Stipendiesumman är 50 000 kr och avser täcka ca tre månaders vistelse i Italien. Stipendiat har möjlighet att ansöka om boende på institutet till subventionerat pris.

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelberg.rota@sh.se) kan kontaktas för kompletterande information om det stora stipendiet.

STIPENDIUM TILL MINNE AV ARKITEKT SVEN AXEL SÖDERHOLM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation i Italien inom arkitektur, byggd miljö och urbana studier. Studierna i Rom kan med fördel inriktas på arkitekturhistoria, återbruk eller restaurering, men kan också gälla aktuella byggnadsfrågor eller miljöstudier. Stipendiet kan sökas av utexaminerad arkitekt, stadsplanerare eller landskapsarkitekt, samt av doktorand eller masterstuderande med studier inom arkitektur, stadsplanering eller landskapsarkitektur. Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet. Stipendiesumman är 50 000 kr och avser täcka ca tre månaders vistelse i Italien. Stipendiat har möjlighet att ansöka om boende på institutet till subventionerat pris.

Marie Kraft (mariekraftselze@gmail.com) kan kontaktas för kompletterande information om Söderholmstipendiet.

Stipendiaterna förväntas ta del i institutets verksamhet och hålla ett seminarium på institutet under stipendietiden. Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

Stipendiaterna ska efter avslutad vistelse lämna in en rapport med rätt för vänföreningen att publicera i Romhorisont

RESESTIPENDIUM FÖR UNGDOMAR

Ett resestipendium på 10 000 kronor utlyses. Stipendiet kan sökas av antingen (i första hand) gymnasister som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, i första hand Rom och italiensk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till Svenska institutets i Rom verksamhetsområden. Resestipendiet avser att täcka kostnaderna för resan till Italien. I ansökan anges resans ändamål och kostnader. Stipendiet skall utnyttjas inom ett år efter utdelandet.

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelberg.rota@sh.se) kan kontaktas för kompletterande information om resestipendiet.

KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. Priset delas ut 2023 till en student på kandidat-, master- eller magisternivå, som har lagt fram en uppsats vid svenskt universitet/högskola under 2022. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska institutets i Rom forskningsområden. Prissumman är 10 000 kr.

 En nominering ska innehålla:
– Nomineringsbrev från handledare eller examinator
– Uppsatsen

Ansökningar till stipendier samt nominering till Kerstin Gamstorps pris inges till e-postadressen info@romvannerna.se  senast den sista februari 2023

Medlemmar i Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuds att komma med förslag till mottagare av

DET LAGERGRENSKA PRISET

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till person som har gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom.

Förslag till det Lagergrenska priset inges till info@romvannerna.se senast den sista februari 2023.