Stipendier

Stipendiater och pristagare utses av föreningens styrelse och utdelning sker vid årsmötet

 

ROMVÄNNERNAS STORA STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde. Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet. Stipendiesumman är 50 000 kr för fyra månader, och med stipendiet följer rätt till bostad på institutet. Stipendiat utses vid föreningens årsmöte och stipendiet rekvireras innan utgången av året.


RESESTIPENDIUM FÖR UNGDOMAR

Ett resestipendium à 10 000 kronor utlyses. Stipendiet kan sökas av antingen gymnasist som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, i första hand Rom och romersk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till Institutets verksamhetsområden.

Resestipendiet avser att täcka kostnaderna för resan till Italien. Inkvartering kan i mån om plats ordnas på Svenska Institutet i Rom. I ansökan anges resans ändamål och kostnader.

Stipendiet bör utnyttjas inom ett år efter utdelandet och stipendiaten ska lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera dem i Romhorisont.

KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. Priser delas ut till student på kandidat-, master- eller magisternivå, framlagd vid svenskt universitet/högskola under året 2017. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Rominstitutets forskningsområden. Prissumman är 10 000 kr per uppsats. En nominering ska innehålla:

  • Nomineringsbrev från handledare eller examinator
  • Uppsatsen

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelbergrota@littvet.uu.se) kan kontaktas för ytterligare information.

Ansökningar till stipendier och nominering till Kerstin Gamstorps pris inges till: info@romvannerna.se
samt till Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm,
senast den sista februari 2019 (poststämpelns datum gäller).

 

ROMVÄNNERNAS STORA STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.

Till ansökan skall fogas en utförlig beskrivning av den sökandes forskningsprojekt (max 3 sidor); denna utgör grund för bedömningen av de sökande. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom-/Italienvistelsens relevans för projektets genomförbarhet.

Stipendiesumman är 50 000 kr för fyra månaders forskningsvistelse på institutet. Med stipendiet följer rätt till bostad och stipendiaten förväntas tillbringa hela perioden i Rom. Stipendiat utses vid föreningens årsmöte och stipendiet rekvireras innan utgången av 2018.

Stipendiat förväntas, efter överenskommelse med institutets direktör, vara behjälplig med arbetsuppgifter inom verksamheten (visningar, medverkan i undervisning). Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium på institutet och skall lämna in en rapport med rätt för Vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelbergrota@littvet.uu.se) kan kontaktas för information om stipendiet.

Ansökan inges till:

info@romvannerna.se
samt till Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr,
114 52 Stockholm
senast den sista februari 2019 (poststämpelns datum gäller).

Medlemmarna i föreningen Svenska Rominstitutets vänner inbjuds att komma med förslag till mottagare av

 

DET LAGERGRENSKA PRISET

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till person som har gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom.

Förslag till Det Lagergrenska priset inges till: info@romvannerna eller Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm, senast den sista februari 2019.