Stipendier

När stipendierna utlyses kommer mer information och sista ansökningsdatum att publiceras på denna sida.

ROMVÄNNERNAS STORA STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde. Stipendiet ämnar förstärka institutets tvärvetenskapliga miljö och kan därför sökas av forskare verksamma inom hela det humanistiska fältet.

Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet. Stipendiesumman är 50 000 kr för mellan tre och sex månaders vistelse i Italien. Stipendiat bereds boende utan hyreskostnad på institutet under de första tre månaderna.

Stipendiater förväntas, efter överenskommelse med institutets direktör, vara behjälpliga med arbetsuppgifter inom verksamheten samt hålla ett seminarium på institutet.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

Efter avslutad vistelse ska stipendiat lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

STIPENDIUM TILL MINNE AV ARKITEKT SVEN AXEL SÖDERHOLM

Stipendiets syfe är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation i Italien inom arkitektur, byggd miljö och urbana studier. Studierna i Rom kan med fördel inriktas på arkitekturhistoria, återbruk eller restaurering, men kan också gälla aktuella byggnadsfrågor eller miljöstudier. Stipendiet kan sökas av utexaminerad arkitekt, stadsplanerare eller landskapsarkitekt, samt av doktorand eller masterstuderande med studier inom arkitektur, stadsplanering eller landskapsarkitektur. Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet. Stipendievistelsen beräknas starta den 1 september 2021.

Stipendiesumman är 50 000 kr för mellan tre och sex månaders vistelse i Italien. Stipendiat bereds boende utan hyreskostnad på institutet under de första tre månaderna. Marie Kraft (mariekraftselze@gmail.com) kan kontaktas för kompletterande information om Söderholmstipendiet. Efter avslutad vistelse ska stipendiat lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera den i Romhorisont.


RESESTIPENDIUM FÖR UNGDOMAR

Ett resestipendium på 10 000 kronor utlyses. Stipendiet kan sökas av antingen gymnasist som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, i första hand Rom och romersk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till institutets verksamhetsområden.

Resestipendiet avser att täcka kostnaderna för resan till Italien. I ansökan anges resans ändamål och kostnader. Stipendiet bör utnyttjas inom ett år efter utdelandet. Efter avslutad vistelse ska stipendiat lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. Priser delas ut till student på kandidat-, master- eller magisternivå, som lagt fram en uppsats vid svenskt universitet/högskola under året 2020. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Institutets i Rom forskningsområden. Prissumman är 10 000 kr. En nominering ska innehålla:

  • Nomineringsbrev från handledare eller examinator
  • Uppsatsen

Ansökningar till stipendier och nominering till Kerstin Gamstorps pris inges till e-postadressen info@romvannerna.se

 

Medlemmar i Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuds att komma med förslag till mottagare av

DET LAGERGRENSKA PRISET

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till person som har gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom.

Förslag till Det Lagergrenska priset inges till: info@romvannerna.se eller Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm, senast den sista mars 2022.