Stipendier

ROMVÄNNERNAS STORA STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde. Stipendiet ämnar förstärka institutets tvärvetenskapliga miljö och kan därför sökas av forskare verksamma inom hela det humanistiska fältet.

Till ansökan skall fogas en utförlig beskrivning av den sökandes forskningsprojekt (max 3 sidor); denna utgör grund för bedömningen av de sökande. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom-/Italienvistelsens relevans för projektets genomförbarhet.

Stipendiesumman är 50 000 kr för minst 3 månader. Stipendiat har möjlighet att ansöka om boende på institutet. Stipendiat utses vid föreningens årsmöte och stipendiet rekvireras innan utgången av 2020.

Stipendiat förväntas, efter överenskommelse med institutets direktör, vara behjälplig med arbetsuppgifter inom verksamheten (visningar, medverkan i undervisning). Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium på institutet.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

Efter avslutad vistelse ska stipendiat lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelberg.rota@umu.se) kan kontaktas för kompletterande information om stipendiet.

Ansökan inges till: info@rominstitutets-vanner.se

Förutom den digitala versionen skickas även en skriftlig version av ansökan till följande adress: Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm senast den sista februari 2020 (poststämpelns datum gäller).

OBS! Endast ansökan som inkommit i två versioner – en digital och en skriftlig – kommer att beaktas.

STIPENDIUM TILL MINNE AV ARKITEKT SVEN AXEL SÖDERHOLM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation i Italien inom återbruk och restaurering av byggda miljöer. Det kan sökas av utexaminerad arkitekt, stadsplanerare eller landskapsarkitekt, samt av doktorand eller masterstuderande med studier kopplade till arkitektur, stadsplanering eller landskapsarkitektur. Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet på max tre sidor. Stipendievistelsen beräknas starta den 1 september 2020 eller 1 mars 2021. Stipendiat har möjlighet att delta i den konstvetenskapliga eller arkeologiska kursen vid Svenska Institutet i Rom.

Stipendiesumman är 50 000 kr för minst tre månaders vistelse i Italien. Stipendiat har möjlighet att ansöka om boende på Svenska Institutet. Stipendiat utses vid föreningens årsmöte och stipendiet rekvireras innan utgången av 2020.

Stipendiat förväntas, efter överenskommelse med institutets direktör, vara behjälplig med arbetsuppgifter inom verksamheten (visningar, medverkan i undervisning). Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium på institutet.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

Efter avslutad vistelse ska stipendiat lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

Marie Kraft (mariekraftselze@gmail.com) kan kontaktas för kompletterande information om Söderholmstipendiet.

Ansökan inges till: info@rominstitutets-vanner.se

Förutom den digitala versionen skickas även en skriftlig version av ansökan till följande adress: Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm senast den sista februari 2020 (poststämpelns datum gäller).

OBS! Endast ansökan som inkommit i två versioner – en digital och en skriftlig kommer att beaktas.


RESESTIPENDIUM FÖR UNGDOMAR

Ett resestipendium à 10 000 kronor utlyses. Stipendiet kan sökas av antingen gymnasist som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, i första hand Rom och romersk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till institutets verksamhetsområden.

Resestipendiet avser att täcka kostnaderna för resan till Italien. I ansökan anges resans ändamål och kostnader. Stipendiet bör utnyttjas inom ett år efter utdelandet.

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelberg.rota@umu.se) kan kontaktas för kompletterande information om stipendierna.

För samtliga stipendier gäller att stipendiaten efter avslutad vistelse ska lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

Ansökan inges till: info@rominstitutets-vanner.se

Förutom den digitala versionen skickas även en skriftlig version av ansökan till följande adress: Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm senast den sista februari 2020 (poststämpelns datum gäller).

OBS! Endast ansökan som inkommit i två versioner – en digital och en skriftlig kommer att beaktas.

KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. Priser delas ut till student på kandidat-, master- eller magisternivå, som lagt fram en uppsats vid svenskt universitet/högskola under året 2019. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Institutets i Rom forskningsområden. Prissumman är 10 000 kr. En nominering ska innehålla:

  • Nomineringsbrev från handledare eller examinator
  • Uppsatsen

Ansökningar till stipendier och nominering till Kerstin Gamstorps pris inges till e-postadressen info@rominstitutets-vanner.se

Förutom den digitala version skickas även en skriftlig version av ansökan till följande adress: Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm senast den sista februari 2020 (poststämpelns datum gäller).

OBS! Endast ansökan som inkommit i två versioner – en digital och en skriftlig – kommer att beaktas.

DET LAGERGRENSKA PRISET

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till person som har gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom.

Vänföreningens medlemmar inbjuds att skriftligen komma med förslag till pristagare, till antingen info@rominstitutets-vanner.se eller Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm, senast den sista februari 2020.