Stipendier

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner utlyser 2024 nedanstående stipendier och priser.

Sista ansökningsdatum för stipendier samt nomineringar till Kerstin Gamstorps pris var 29 februari 2024.

Stipendiater och pristagare utses vid föreningens årsmöte. Stipendierna skall rekvireras innan utgången av 2024.

ROMVÄNNERNAS STORA STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska institutets i Rom verksamhetsområde. Stipendiet ämnar förstärka institutets tvärvetenskapliga miljö och kan därför sökas av forskare verksamma inom hela det humanistiska fältet.

Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet på 2 A4 sidor.

Stipendiesumman är 50 000 kr och avser täcka ca tre månaders vistelse i Italien. Stipendiat har möjlighet att ansöka om boende på institutet till subventionerat pris.

Stipendiaten förväntas ta del i institutets verksamhet och hålla ett seminarium på institutet under stipendietiden. Till ansökan bifogas även styrkta kopior av merithandlingar och eventuellt intyg från handledare.

Stipendiaten ska efter avslutad vistelse lämna in en rapport med rätt för vänföreningen att publicera i Romhorisont.

Meriterande för utdelning av stipendiet är medlemskap i föreningen.

RESESTIPENDIUM FÖR UNGDOMAR

Stipendiet kan sökas av antingen (i första hand) gymnasister som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, i första hand Rom och italiensk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till Svenska institutets i Rom verksamhetsområden.

Stipendiesumman är 10 000 kronor och avser att täcka kostnaderna för resan till Italien. I ansökan anges resans ändamål och kostnader. Stipendiet skall utnyttjas inom ett år efter utdelandet.

Efter avslutad vistelse ska stipendiaten lämna in en rapport med rätt för vänföreningen att publicera i Romhorisont.

KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. Priset delas ut 2024 till en student på kandidat-, master- eller magisternivå, som har lagt fram en uppsats vid svenskt universitet/högskola under 2023. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska institutets i Rom forskningsområden.

Prissumman är 10 000 kr.

 En nominering ska innehålla:

  • Nomineringsbrev från handledare eller examinator
  • Uppsatsen

För upplysningar om stipendierna och Gamstorps pris kontakta info@romvannerna.se

DET LAGERGRENSKA PRISET

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till en person som har gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom.

Medlemmar i Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner inbjuds att komma med förslag till mottagare av
det Lagergrenska priset till info@romvannerna.se senast den sista februari 2024.