Stipendier

Stipendiater och pristagare utses av föreningens styrelse och utdelning sker vid årsmötet

ROMVÄNNERNAS STORA STIPENDIUM VID SVENSKA INSTITUTET I ROM

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och doku- mentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde. Stipendiet ämnar förstärka institutets tvärvetenskapliga miljö och kan därför sökas av forskare verksamma inom hela det humanistiska fältet.

Till ansökan fogas en beskrivning av forskningsprojektet. Stipendiesumman är 40 000 kronor för fyra-sex månader. Med stipendiet följer möjlighet till bostad på institutet till reducerat pris. Stipendiat utses vid föreningens årsmöte och stipendiet rekvireras innan utgången av 2019.

Stipendiat förväntas, efter överenskommelse med institutets direktör, vara behjälplig med arbetsuppgifter inom verksamheten (visningar, medverkan i undervisning). Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium på institutet och skall lämna in en rapport med rätt för Vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelberg.rota@umu.se) kan kontaktas för information om stipendiet.

Ansökan inges till:

info@romvannerna.se
samt skriftligt till
Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner
Skeppargatan 8, 3 tr,
114 52 Stockholm
senast den sista februari 2019 (poststämpelns datum gäller).


RESESTIPENDIUM FÖR UNGDOMAR

Ett resestipendium à 10 000 kronor utlyses. Stipendiet kan sökas av antingen gymnasist som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, i första hand Rom och romersk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till Institutets verksamhetsområden.

Resestipendiet avser att täcka kostnaderna för resan till Italien. Inkvartering kan i mån om plats ordnas på Svenska Institutet i Rom. I ansökan anges resans ändamål och kostnader.

Stipendiet bör utnyttjas inom ett år efter utdelandet och stipendiaten ska lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera dem i Romhorisont.

KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. Priser delas ut till student på kandidat-, master- eller magisternivå, framlagd vid svenskt universitet/högskola under året 2017. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Rominstitutets forskningsområden. Prissumman är 10 000 kr per uppsats. En nominering ska innehålla:

  • Nomineringsbrev från handledare eller examinator
  • Uppsatsen

Ansökningar till stipendier och nominering till Kerstin Gamstorps pris inges till e-postadressen: info@romvannerna.se

Förutom den digitala versionen skickas även en skriftlig version av ansökan till följande adress:
Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner
Skeppargatan 8, 3 tr
114 52 Stockholm
senast den sista februari 2019 (poststämpelns datum gäller).

OBS! Bara den ansökan som inkommit i två versioner – en digital och en skriftlig – kommer att beaktas. Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelberg.rota@umu.se) kan kontaktas för ytterligare information.

Medlemmarna i föreningen Svenska Rominstitutets vänner inbjuds att komma med förslag till mottagare av

DET LAGERGRENSKA PRISET

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till person som har gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom.

Förslag till Det Lagergrenska priset inges till:
info@romvannerna
eller
Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner
Skeppargatan 8, 3 tr
114 52 Stockholm
senast den sista februari 2019.