Om oss

Historia

Svenska Institutet i Rom grundades 1926 med dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf som en starkt drivande kraft. På initiativ av Institutets dåvarande föreståndare Einar Gjerstad instiftades 1937 en stödförening av vänner till Institutet. Stiftelseurkunden upptog 44 namn. Syftet var att genom årsavgifter eller större engångsbelopp ekonomiskt stödja Institutet, inte minst med inköp av vetenskaplig litteratur till dess bibliotek.

Ordförande i vänföreningen skulle vara Sveriges minister i Rom, och den förste ordföranden blev envoyén Einar af Wirsén med disponent Anders Hellström som vice ordförande och generalkonsul Henning Beyer som sekreterare och skattmästare. Dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf vara ända från föreningens stiftande dess Höge Beskyddare.

År 1949 ändrades föreningens säte till Stockholm med en lokalavdelning i Rom. Den nya styrelsen kom att bestå av bl a professor Axel Boëthius ordförande, amiral Erik Wetter vice ordförande, direktör Sven Salén skattmästare och fil dr Gustaf Lindgren sekreterare.

År 1958 blev Erik Wetter ordförande, en post som han innehade till 1970, då han efterträddes av kammarherre Oscar af Ugglas. Hans efterträdare blev universi­tets­kanslern Carl Gustaf Andrén som var ordförande från 1981 till 1990, då biskop Henrik Svenungsson blev ordförande. Från årsmötet 2009 är vice museichefen vid Medelhavsmuseet Suzanne Unge Sörling styrelsens ordförande.

Omkring 1960 och under senare delen av 1960-talet tillkom flera lokalavdelningar: i Göteborg (Västsvenska avdelningen) 1959, i Lund (Skåneavdelningen) 1960, i Umeå (Norrlandsavdelningen) 1966 och i Linköping (Östsvenska avdelningen) 1968. De båda sistnämnda lokalavdelningarna lade dock ned sin verksamhet i slutet av 1990-talet. Avdelningen i Rom lades ner 2011.

I anslutning till Institutets 50-årsjubileum 1976 utgavs en jubileumsskrift, Svenska Institutet i Rom 1926-1976, i vilken finns en historik över föreningen skriven av dess dåvarande sekreterare fil dr Gustaf Lindgren. I Romhorisont, nr 41 utgiven som ett jubileumsnummer till Institutets 75-årsjubileum 2001, ger föreningens nuvarande ordförande Suzanne Unge Sörling en kort presentation av föreningens historia och verksamhet.

Medlemskap

Så här blir du medlem; anmäl dig till info@rominstitutets-vanner.se eller kontakta Suzanne Mohr Rydqvist, telefon +46 8 21 06 21. Du kan även skriva till:

Svenska Rominstitutets Vänner
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

För att bli medlem kan du också betala årsavgiften direkt till vårt konto. Glöm ej att uppge namn och adress och gärna även e-postadress.

Medlemsavgifter
Årsavgift: 300 kr
Årsavgift för par / sammanboende 400 kr.
Årsavgift för studerande under 30 år: 100 kr

Bankgiro 485-9013

Vid betalning från utlandet använd gärna:
SWIFT CODE: NDEA SESS
IBAN NUMBER: SE37 9500 0099 6034 0214 5142

Vill du bli medlem i en av lokalavdelningarna så kontakta dem direkt på Lokalavdelningar.

Styrelse

Styrelsen Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner 2018:

Suzanne Unge Sörling, ordförande
Anders Bjurner, vice ordförande
Ulf Köping-Höggård, skattmästare
Suzanne Mohr Rydqvist, sekreterare
Göran Alm, ledamot
Mikael Andersson, ledamot
Stefano Fogelberg-Rota, ledamot
Allan Klynne, ledamot
Lena Larsson Lovén, ledamot (ordförande Västsvenska avdelningen)
Charlotte Malmgren, ledamot (ordförande Skåneavdelningen)
Rebecka Millhagen Adelswärd, ledamot
Frederick Whitling, ledamot

Föreningens valberedning
Martin Olin vicedirektör, Svenska Institutet i Rom, sammankallande
Andreas Heymowski, slottsarkitekt
Stefan Hilding, bokförläggare

Föreningens revisorer
Martin Sjöberg BDO auktoriserad revisor
Anna Karin Siwertz, revisorsuppleant

Ingång Svenska Institutet i Rom
Fotograf: Åke E:son Lindman

LOKALAVDELNINGAR

Skåneavdelningen

Skåneavdelningen grundades 1960 och har sitt säte i Lund.

Adress
Svenska Rominstitutets Vänner
c/o Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Skåneavdelningens styrelse
Charlotte Malmgren, ordförande
Renée Forsell, skattmästare
Fanny Kärfve
Brita Larsson
Anita Lennerstedt, sekreterare
Ebba Norelius
Andreas Olofsson
Hampus Olsson
Kristiina Savin

Medlemsavgifter
Årsbetalande: 200 kr
Medlem med samma adress: 100 kr
Studerande under 35 år: 75 kr

Föreningens plusgiro är: 69 90 80 – 8

Höstens program

Måndagen den 1 oktober kl. 19.00 på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.
Fredrik Tobin föreläser om ”Titusbågen – ett judiskt och romerskt monument”.
Fredrik disputerade i antikens kultur och samhällsliv i Uppsala 2015, han mottog Romvännernas stora stipendium 2017 och är från 1 september i år forskarlektor vid Svenska Institutet i Rom. Hans forskning har framförallt rört etruskisk gravarkitektur.
Efter föredraget äter vi en supé.    Pris: 225:-.
Anmälan till mat sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8, oss tillhanda senast fredagen den 21 september.

Måndagen den 3 december kl 19.00  på Estniska huset, Clemenstorget, Lund.
Barbro Santillo Frizell presenterar sin nya bok ”Myternas etrusker. Ursprung, frihet, undergång”.
”Detta en berättelse om resenärers och pionjärers sökande efter spår av ett utdött folk i ett levande landskap,…”
Barbro känner vi sedan länge, som professor i antikens kultur och samhällsliv och direktör i många år för Svenska Institutet i Rom. Hon tar med sig exemplar av boken, som kan köpas till förmånligt pris.
Efter föredraget äter vi en supé.    Pris: 225:-
Anmälan till supén sker genom insättning på plusgirokonto 69 90 80-8 oss tillhanda senast fredagen den 23 november.

Västsvenska avdelningen

Västsvenska avdelningen grundades 1959 och har sitt säte i Göteborg.

Styrelse
Lena Larsson Lovén – ordförande
Madelaine Miller – sekreterare
Camilla William-Olsson – kassör
Maria Carlgren
Anna Gustavsson
Thomas Thieme
Jonathan Westin
Helene Whittaker

Kontakt
E-post: romvan-vast@live.se
0709-319958 (Lena Larsson Lovén)