Årsmötet 2022

Rapport från Romvännernas årsmöte

Vänföreningens årsmöte ägde rum torsdagen den 19 maj på Medelhavsmuseet. Ett femtiotal medlemmar anslöt denna vackra vårkväll som inleddes i museets hörsal med årsmötesförhandlingar följt av stipendie- och prisutdelning och ett avslutande föredrag av professor Anders Cullhed.

Den avgående ordföranden Suzanne Unge Sörling utsågs till årsmötesordförande och hon hälsade alla välkomna till årsmötet. Till sekreterare för årsmötet valdes ledamoten Kristian Göransson.

Efter sedvanligt fastställande av dagordning och konstaterande att årsmötet var behörigen utlyst föredrog skattmästare Ulf Köping-Höggård resultat- och balansräkningen. Föreningens ekonomi är solid trots ett något vikande medlemsantal. Efter detta beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet.

Valberedningens ordförande Martin Olin redogjorde sedan för ny- och omval till styrelsen. Ordföranden Suzanne Unge Sörling hade avböjt omval och till ny ordförande efter henne valde årsmötet Moa Ekbom, fil. dr i latin vid Göteborgs universitet. Även ledamoten Kristina Björksten Jersenius hade avböjt omval och i hennes ställe valdes fil. dr Christina Brandberg in i styrelsen.

Kristina kommer i egenskap av ansvarig på kansliet att fortsätta hålla i föreningens räkenskaper och, tillsammans med föreningens sekreterare Liv D’Amelio, ansvara för medlemsregistret.

Övriga styrelseledamöter omvaldes.

I valberedningen hade Stefan Hilding avböjt omval. Han ersattes av Suzanne Unge Sörling som även kommer att vara sammankallande i valberedningen.

Sedan följde pris- och stipendieutdelningen som förrättades av den avgående ordföranden.

Romvännernas stora stipendium om 50 000 kr tilldelades Michael Frost, Göteborgs universitet, för ett tvärvetenskapligt projekt om kulturförbindelserna mellan Rom och Skandinavien under senmedeltiden.

Stipendiet till minne av arkitekt Sven Axel Söderholm om 50 000 kr tilldelades Maria Nyström, Göteborgs universitet, för en studie av det industriella kulturarvets roll i stadsutvecklingen i området Testaccio – Ostiense i Rom.

Resestipendiet för ungdomar om 10 000 kr tilldelades Karl Milton Skirgård, Uppsala universitet, för besök i trädgårdar i Rom, Tivoli och Florens i syfte att studera trädgårds- och landskapshistoria under renässansens och barockens Italien.

Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats tilldelades André Blomström, Uppsala universitet, för uppsatsen Genom måleri kommer ansikten av de döda att leva kvar för evigt – Minnesbilder över kvinnor i Tornabuonifamiljen 1477–1497.

Till årets mottagare av det Lagergrenska priset om 30 000 kr hade utsetts Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, för att ”under flera decennier, genom både sin egen och sitt stöd till andras forskning, med stor entusiasm ha främjat den vetenskapliga verksamheten vid Svenska Institutet i Rom”.

Efter årsmötets avslutande avtackades sedan Suzanne Unge Sörling efter tolv år som ordförande med engagerade tal av Göran Blomqvist, ordförande i Stiftelsen för Svenska Institutet i Rom, vänföreningens vice ordförande Anders Bjurner samt ledamoten Kristian Göransson. Föreningens gåva till den avgående ordförande presenterades och överlämnades av Rebecka Millhagen Adelswärd.

Mötet avslutades med Anders Cullheds fascinerande föredrag om Dante och hans Komedi, med utgångspunkt i den i höstas utgivna boken Dante – den första författaren.

Efter detta vidtog ett stort sorl och mingel med vin och goda tilltugg i den anslutande salongen.