Vänföreningens stipendier och priser 2020

Styrelsen har (vid sammanträde 2020-04-02)  fattat följande beslut

  • Det Stora stipendiet vid Svenska Institutet i Rom tilldelas Magnus Borg för projektet Levande sten: En kultursemiotisk tolkning av Roms spolia och dess betydelse för romtanken under medeltiden;
  • Det nyinrättade stipendiet till arkitekt Sven Axel Söderholms minne tilldelas Johannes Luchmun för studier i återbruk i relation till arkitektur och stadsplanering i Rom.
  • Kerstin Gamstorps pris tilldelas Ellen Siljedahl för uppsatsen Who’s at home? An analysis of ethnicity and elite identity in Archaic Latium and Etruria.
  • Barbro Santillo Frizell, tidigare direktör för Svenska Institutet i Rom, får det Lagergrenska priset 2020.

Magnus Borg: Stora Stipendiet vid Svenska Institutet i Rom

Föreningens Stora Stipendium vid Svenska Institutet i Rom på 50 000 kr togs emot av historikern Magnus Borg för projektet Levande sten: En kultursemiotisk tolkning av Roms spolia och dess betydelse för romtanken under med- eltiden.

Projektet avser en kultursemiotisk undersökning av de antika spolia i den medeltida arkitekturen. Det syftar till att sätta i dialog den konstvetenskapliga och arkeologiska forskningen utifrån olika teoretiska och metodologiska resultat. Det är främst två romerska medeltida byggnader som skall studeras: Casa dei Crescenzi och San Giovanni a Porta Latina. I Genova och Pisa har antika spolia haft en annan funktion än i Rom under medeltiden. Efter stipendietiden i Italien kommer en rapport att publiceras i Romhorisont.

Johannes Luchmun: stipendium till arkitekt Sven Axel Söderholms minne

Ett nyinrättat stipendium till arkitekt Sven Axel Söderholms minne på 50 000 kronor tilldelades arkitekt Johannes Luchmun för återbruk i relation till arkitektur och stadsplanering i Rom. Johannes Luchmun, som tillbringar hösten 2020 på institutet i Rom, är praktiserande arkitekt, och har läst till en Master i Arkitektur vid Chalmers universitet och Arkitekthögskolan i Lausanne.

Luchmuns undersökning syftar till att skapa en katalog av angreppssätt och visa på potential för återbruk av byggnadsmaterial med fokus på kalkstenen travertin.

En undersökning som fokuserar på estetiska perspektiv och frågor i förhållande till återbruk och hållbarhet genom en studie av hur stenen används i Rom från antiken till idag.

Ellen Siljedahl: Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats

Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats på 10 000 kr tilldelades Ellen Siljedahl, Göteborgs universitet, för uppsatsen Who’s at home? An analysis of ethnicity and elite identity in Archaic Latium and Etruria. Ellen Silje- dahls handledare, Katarina Streiffert Ekeland, betonar att uppsatsen »har stark förankring i det italiska området och ligger tydligt inom institutets riktlinjer för forskningsområde.«

Genom att placera den svenska fältverksamheten San Giovenale, startpunkten för Svenska Institutets i Rom mångåriga engagemang i Etrurien, i relation till de holländska utgrävningarna i Latium, Satricum/Borgo Le Ferriere, utgrävt av holländska institutet i Rom sedan 1977, ger Siljedahls arbete en möjlighet till ökad komparativ förståelse av aspekter av kultur och samhällsliv på den italiska halvön i arkaisk tid, här med speciellt fokus på traditioner och praxis beträffande mat och dryck, ätande och drickande.

Barbro Santillo Frizell: Lagergrenska priset 2020

Professor em. Barbro Santillo Frizell fick i sin frånvaro ta emot Lagergrenska priset 2020. Prissumman är 30000 kr. Barbro Santillo Frizell var direktör för Svenska Rominstitutet i över ett decennium, åren 2001 till 2013. Hon initierade samarbeten inom för institutet delvis nya forskningsområden, bl. a. genom projektet Via Tiburtina och inte minst genom studiet av den stora och ekonomiskt viktiga verksamheten med transhumans under den romerska antiken. 2006 utkom boken Pastorala landskap: myt och verklighet som bygger på hennes forskning om transhumans. Den har senare fått spridning i vidare kretsar även utanför Sverige, genom översättningar till både tyska och italienska.

Efter sin pensionering har Barbro Santillo Frizell fortsatt sin forskning i Italien, delvis i nära samarbete med Rominstitutet. Till det senare hör arbetet med att presentera en samling akvareller av konstnären Alessandro Morani, utförda runt sekelskiftet 1900. Akvarellerna är sedan länge i institutets ägo och kopierar etruskiska gravmålningar i Cerveteri och Tarquinia. Genom utställningar i Rom och Stockholm har akvarellerna presenterats brett och bidragit till att öka vår tids kunskap om hur etruskiskt måleri uppfattades för drygt 100 år sedan. Projektet är en del i det mångåriga arbetet med utåtriktad verksamhet och kunskapsförmedling som Barbro Santillo Frizell målmedvetet har bedrivit, vid sidan av sin vetenskapliga verksamhet.

Barbro Santillo Frizell är en återkommande och uppskattad föredragshållare för Rominstitutets Vänner. I såväl föredrag som publikationer har hon visat en förmåga att klart och överskådligt tillgängliggöra komplexa skeenden och kulturyttringar i det förflutna för en bredare publik. Hennes kompetens och pedagogiska förmåga visas i publikationer som Pastorala landskap (2006), Byggande vid Medelhavet (2014), och med boken Myternas etrusker: ursprung, frihet, undergång (2018). Både i tal och skrift förmedlar Barbro Santillo Frizell sina gedigna kunskaper i humaniora, om Italien och Romin- stitutets verksamhet för en bred allmänhet.

För utlysning och ansökan om stipendier 2021 läs mer under Stipendier